Typographie

Maulubec (François Rabelais – Gargantua) — Eau-forte, gauffrage — 2019
Maulubec (François Rabelais – Gargantua) — Eau-forte — 2019
Révolte SagesseEau-forte — 2018
EnseigneTypo plomb — 2010